Uitnodiging algemene ledenvergadering


Volkstuin-en kleinvee vereniging

Capelle aan den IJssel, 9 juli 2020

Beste Leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op
donderdag 6 augustus 2020.

Wegens corona maatregelen zal de vergadering gehouden worden
op de parkeerplaats, Prins Alexanderlaan 400.
Aanvang: 19:00 uur
LET OP!
ALLEEN WANNEER HET WEER HET TOELAAT

AGENDA:
1.Opening
2.Vaststellen aantal aanwezigen/stemmen
3.Vaststellen van de agenda
4.Ingekomen stukken en mededelingen
5.Vaststellen notulen ALV 9 mei 2019
6.Vaststellen verslag secretaris 2019
7.Vaststellen verslag kascontrolecommissie 2019 en verlenen decharge bestuur
voor het gevoerde financieel beleid 2019
8. Benoemen leden kascontrolecommissie 2020
9. Bespreken en vaststellen financieel jaarverslag 2019
10. Bespreken en vaststellen begroting 2020
11. Huurverhoging
12. Decharge bestuur voor gevoerd beleid 2019
13. Verslag Bouw- en Werkcommissies 2019
14. (her)Benoemen bestuursleden
15. Benoemen leden Tuinschouw commissie 2020
16. Rondvraag
17. Sluiting

Het bestuur doet een dringend beroep op leden zich als vrijwilliger aan te melden.
Wij zoeken vrijwilligers voor :
– Bestuur
– Bouw- en Werkcommissie
– Kantine

Het bestuur

Klik hier voor het pdf bestand Uitnodiging algemene ledenvergadering