Algemene leden vergadering


Volkstuin en kleinvee vereniging

Capelle aan den IJssel, 01 juli 2021

 

Beste Leden,
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering op Zaterdag 7 augustus 2021
Locatie: terras clubgebouw Prins Alexanderlaan 400.

Aanvang: 10:00 uur

AGENDA:

1.Opening
2.Vaststellen aantal aanwezigen/stemmen
3.Vaststellen van de agenda
4.Ingekomen stukken en mededelingen
5.Vaststellen notulen ALV 6 augustus 2020
6.Vaststellen verslag secretaris 2020
7.Vaststellen verslag kascontrolecommissie 2020 en verlenen decharge bestuur
voor het gevoerde financieel beleid 2020
8. Benoemen leden kascontrolecommissie 2021
9. Bespreken en vaststellen financieel jaarverslag 2020
10. Bespreken en vaststellen begroting 2021
11. Contractverlenging
12. Huurverhoging
13. Decharge bestuur voor gevoerd beleid 2020
14. Verslag Bouw- en Werkcommissies 2020
15. Wijzigingen Huishoudelijk reglement
16. Wijzigingen Statuten
17. (her)Benoemen bestuursleden
18. Rondvraag
19. Sluiting

Het bestuur.